ANADOLU †NİVERSİTESİ G…REVLİ İŞLEMLERİ SİSTEMİ

 

Sisteme Giriş

 

İlk olarak    T.C. Kimlik Numaraső ile şifre istenecektir. Gšrevli daha šnceden giriş yapmőşsa şifresi sistemde tanőmlődőr. Tanőmlő şifre ile  sisteme giriş yapabilir. İlk defa girecek ise ve Anadolu †niversitesi Sőnav Sistemi ierisinde tanőmlő bir kişiyse ŇYeni †yelikÓ linkinden kaydőnő yaptőrmalődőr.  Sistemde tanőmlő olmayőp gšrev almak isteyen kişiler kurumlarő ile irtibata gemelidir. Kayőt yaptőrmayan veya sisteme girip bilgilerini kaydetmeyen kişiler  Anadolu †niversitesinin yapmőş olduğu sőnavlarda gšrev alamayacaklardőr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeni †yelik

İlgili gšrevli ilk defa sisteme giriş yapacaksa ŇYeni †yelikÓ linkinden kaydőnő yapmalődőr. Bu linki tőkladőktan sonra gšrevliden T.C. Kimlik Numaraső, Doğum Tarihi ve Cep Telefon Numaraső istenmektedir. İstenilen bilgilerin doğru ve şahsőna ait olmaső gerekmektedir. Aksi takdirde program hata uyarőső verecektir. Girilen cep telefonu numarasőna gšrevlinin şifresi gšnderilecektir. Sisteme giriş yaptőktan sonra şifresini değiştirebilecektir.

 

 

Şifremi Unuttum

Eğer giriş yapacak olan gšrevli şifresini unutmuş ise şifremi unuttum linkinden yardőm alabilir ve istenen bilgiler girildikten sonra şifresinin, ister cep telefon numarasőna ister e-posta adresine gšnderilmesini sağlayabilir.

 

Gšrevli sisteme giriş yaptőktan sonra;

 

Sol tarafta alt alta menŸler bulunmaktadőr.

 

 

 

 

 

 

 

 

…zlŸk Bilgileri

 

Description: C:\Users\paybars\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\F911EB0C\Screen shot 2012-04-13 at 2 01 10 PM.png

 

Sisteme girildiğinde bu link aőlacaktőr. Kimlik Bilgileri bšlŸmŸnde gšrevlinin nŸfus bilgileri yer almaktadőr.  Banka Hesap Bilgileri, İletişim Bilgileri kősőmlarőnda gšrevliden baző bilgiler istenmektedir. Yanőnda * işareti olan alanlar doldurulmaső zorunlu alanlardőr. Bu alanlarőn doğru ve şahsa ait olmaső gerekmektedir. Aksi takdirde program hata verecektir.

 

IBAN Bilgisi

 

IBANŐőn  ilk iki hanesi bŸyŸk harf olmak koşulu ile 26 hanedir.  …rneğin: IBAN girildikten sonra hemen altőndaki aőklamayő onaylamanőz gerekmektedir. IBANŐőnőz kontrol edilecektir. Bu nedenle IBANŐőn doğru ve şahsőnőza ait olmaső gerekmektedir.

 

 

 

 

İletişim Bilgileri

 

Cep telefon numaranőző değiştirmek istediğinizde ilgili alanőn sağ tarafőndaki değiştir linkini tőklamanőz gerekmektedir.

 

 

Aőlan pencerede sizden yeni cep telefon numaranőző girmeniz istenecektir. Bu sistemde gireceğiniz tŸm cep telefon numaralarő 05******** formatőnda olmalődőr. 

 

 

Yeni  cep telefon numaranőző girdikten sonra hemen sağőndaki aktivasyon kodu iste butonunu tőklayarak yeni cep telefon numaranőza aktivasyon kodu gšndermeniz gerekmektedir.  Pencereyi kapattőğőnőzda sizden, cep telefon alanőnőn altőnda, yeni cep telefon numaranőza gšnderilen aktivasyon kodunu girmeniz istenecektir. Aktivasyon kodunu doğru girmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde program hata verecektir.

 

 

 

Fotoğraf Ekleme

 

Bir adet fotoğraf yŸklemeniz gerekmektedir. Bu işlemi başlatmak iin sağ Ÿstteki fotoğraf ekle butonuna tőklamalősőnőz. Aőlan pencerede fotoğrafőnőző yŸklemek iin gereken adőmlar kősaca anlatőlmőştőr. LŸtfen resminizin  belirgin ve şahsőnőza ait olmasőna dikkat ediniz. Aksi takdirde  kaydőnőz onaylansa bile gšrev alamayacaksőnőz.

 

 

Bilgileri eksiksiz ve doğru girdikten sonra bilgilerimi kaydet butonu ile kaydőnőző onaylamanőz gerekmektedir. Bilgilerinizde bir yanlőşlők sezildiğinde kaydőnőz onaylanmayacaktőr.

 

 

 

Şifre Değiştir

 

Şifrenizi değiştirmek istediğinizde bu linki kullanabilirsiniz. Sizden eski şifreniz, yeni şifreniz ve yeni şifrenizi tekrar girmeniz istenecektir. Bilgileri doğru girdiğiniz takdirde şifreniz değişecektir. Sisteme tekrar girmek istediğinizde yeni şifreniz ilegirişi gerekleştirebilirsiniz.

 

 

NOT: LŸtfen karşőlaştőğőnőz hata uyarőlarőnő dikkatlice okuyunuz. Uyarőlar doğrultusunda sizden istenen bilgileri doğru giriniz.